Centrum Kompetencji Wschodnich

Centrum Kompetencji Wschodnich (CKW) to think-tank powołany z udziałem Miasta Lublin, Samorządu Województwa Lubelskiego oraz międzynarodowej organizacji należącej do systemu ONZ - Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Jego powstanie jest wyrazem wagi, jaką przykłada się na Lubelszczyźnie do współpracy ze wschodnimi partnerami - z dziesiątek zrealizowanych wspólnie przez lata projektów zrodziło się wzajemne zaufanie, pasja i umiejętność pracy w obszarach takich jak:

  • dobre rządzenie - sprawne zarządzanie w administracji;
  • społeczeństwo obywatelskie;
  • nauka i edukacja;
  • kultura dla rozwoju;
  • relacje biznesowe;
  • innowacje społeczne;
  • zrównoważony rozwój.

Centrum Kompetencji Wschodnich to nie tylko baza wiedzy o projektach, dobrych praktykach, inicjatywach i organizacjach, które je realizują. Zadaniem CKW jest inicjowanie nowych przedsięwzięć i współtworzenie nowej jakości w szeroko rozumianej współpracy rozwojowej, między innymi przez budowanie środowska osób, instytucji i organizacji zaangażowanych w działania w poszczególnych krajach, które wspólnym głosem wypowiadać się będą w kwestiach ważnych dla tej części świata.

U podstaw Centrum Kompetencji Wschodnich leży praca na rzecz rozwoju społecznego, edukacji, kultury i biznesu, wzmacniania wzajemnej komunikacji i dialogu. CKW wspiera tworzenie sieci współpracy i eliminowanie barier, również tych wynikających ze wzajemnych uprzedzeń czy stereotypów.

Misją CKW jest inspirowanie oraz aktywizowanie skutecznej i trwałej współpracy transnarodowej, wyznaczanie potencjalnie najefektywniejszych kierunków działań pomiędzy Unią Europejską a Europą Wschodnią, krajami Kaukazu i Azji Centralnej. To także wzajemne wyjaśnianie uwarunkowań społecznych i specyfiki kulturowej poszczególnych państw i narodów ze Wschodu oraz Unii Europejskiej (UE), a w rezultacie generowanie korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających z ich współdziałania.

Działania służące spełnieniu misji i celów CKW zmierzają do katalogowania oraz klasyfikowania wiedzy i „dobrych praktyk” w zakresie inicjatyw realizowanych z partnerami ze Wschodu, sieciowania partnerów, wdrażania nowych idei, udzielania rekomendacji. W praktyce oznacza to organizację szkoleń, seminariów, konferencji, opracowywanie raportów oraz formułowanie stanowisk.

Działania CKW to również spotkania liderów i liderek poszczególnych linii programowych z potencjalnymi partnerami współpracy, przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji pozarządowych, uczelni, biznesu. To praca w środowiskach lokalnych z globalnym rozmachem, z intencją dzielenia się doświadczeniem oraz zdobywania nowych kompetencji koniecznych do uzyskania równowagi i przejrzystości podejmowanych działań.

Aktualności i więcej informacji o Centurm Kompetencji Wschodnich na stronie CKW na Facebooku.

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW