"Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja"
Pierwszy box
Całkowita wartość projektu: 
573.550,00 zł
Źródła finansowania: 
Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Pracy
Nazwa programu: 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie: 
6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.2 - Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Priorytet: 
VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Termin realizacji projektu: 
3 listopada 2008 r. - 31 grudzień 2010 r
Opis: 

Cel projektu: Podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradcy zawodowego,
 • Dostosowanie poziomu wiedzy specjalistycznej i kwalifikacji personelu kluczowego do wyzwań rynku pracy,
 • Upowszechnianie pośrednictwa pracy poprzez organizację Targów Pracy.

 

Uczestnicy:  59 pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.

 

Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantuje równy dostęp kobiet i mężczyzn do wszystkich działań w projekcie.

 

Działania realizowane w ramach projektu:

 • Dofinansowanie zatrudnienia 2 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego,
 • Szkolenie specjalistyczne personelu kluczowego z zakresu: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, rozwoju zawodowego, zarządzania projektami EFS oraz szkolenie trenerskie upoważniające do prowadzenia warsztatów z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy,
 • Organizacja Targów Pracy w 2009 r. i 2010 r.

 

Rezultaty projektu:

 • Zatrudnienie w Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa zawodowego Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 2 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego,
 • Ukończenie przez 59 kluczowych pracowników MUP w Lublinie szkoleń modułowych z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, rozwoju zawodowego, zarządzania projektami EFS oraz ukończenie przez 10 osób szkolenia trenerskiego upoważniającego do prowadzenia warsztatów z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy,,
 • Zorganizowanie dwóch edycji Targów Pracy,
 • Zwiększenie kwalifikacji zawodowych pracowników kluczowych MUP w Lublinie,
 • Podniesienie jakości wykonywanych zadań zawodowych przez pracowników kluczowych: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalistów ds. programów, lidera klubu pracy, asystenta EURES,
 • Zwiększenie motywacji pracowników do kontynuacji szkoleń w przyszłości
 
 


Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW