Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin
Pierwszy box
Beneficjent: 
Całkowita wartość projektu: 
3 345 365,76 PLN
Wartość dofinansowania: 
3 345 365,76 PLN
Źródła finansowania: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa programu: 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie: 
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Priorytet: 
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Termin realizacji projektu: 
01.09 2011 - 31.12.2012
Opis: 

Cele projektu

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjno-wychowawczych poprzez indywidualizację procesu kształcenia min. 4542 uczniów z klas I-III w 36 szkołach podstawowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Lublin do 31 grudnia 2012 roku.
 

 
Do celów szczegółowych projektu należą:

  1. Zapobieganie wtórnym nieprawidłowościom edukacyjno-rozwojowym uczniów klas I-III poprzez umożliwienie uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych i wyrównawczych.
  2. Zwiększenie zainteresowania wśród uczniów klas I-III rozwijaniem posiadanych uzdolnień i umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
  3. Zwiększenie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów niepełnosprawnych w klasach I-III poprzez uczestnictwo w specjalistycznych zajęciach w zakresie terapii dla dzieci niepełnosprawnych.

 

W ramach projektu wsparciem zostało objętych 4542 uczniów kształcących się w szkołach podstawowych podległych Gminie Lublin. Grupę docelową stanowili uczniowie klas I-III z 36 szkół podstawowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Lublin. Były to następujące szkoły: szkoły „małe” do 69 uczniów: SP 17, 26,  54 i 55, szkoły „duże” liczące powyżej 70 uczniów tj: SP nr 2, 3, 4, 6, 10, 7, 11, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 , 34, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52. W projekcie wzięły udział trzy szkoły kształcenia specjalnego (SP: 26, 54, 55)

 

Efekty realizacji projektu

W ramach realizacji projektu przewidziano zajęcia dodatkowe dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu, z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z terapii pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęcia plastyczne, rozwijające twórcze myślenie, zajęcia dla dzieci uzdolnionych komputerowo, dla dzieci uzdolnionych w zakresie edukacji humanistycznej i polonistycznej, zajęcia muzyczne, teatralne, zajęcia z j. angielskiego oraz zajęcia ruchowe i sportowe.

 
Zajęcia te mają na celu wyeliminowanie lub skorygowanie występujących u uczniów nieprawidłowości poprzez udział w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych i wyrównawczych, a także wsparcie w zakresie indywidualizacji kształcenia uczniów szczególnie uzdolnionych.
Szkoły biorące udział w projekcie wzbogaciły swoją bazę dydaktyczną o sprzęt o wartości ponad 1 300 000,00 PLN.

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW