HerO = Heritage as Opportunity - Dziedzictwo jako szansa
Pierwszy box
Beneficjent: 
Całkowita wartość projektu: 
635 000 Euro
Wartość dofinansowania: 
462 150 Euro w tym Lublin 35 000 Euro
Źródła finansowania: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: 
URBACT II
Termin realizacji projektu: 
21.11.2008 - 19.07.2011
Opis: 

Całkowita wartość dofinansowania, jaką otrzymał projekt to 462 150 Euro, z czego Lublin otrzymał 35 000 Euro.

Projekt HerO dotyczy zintegrowanych metod zarządzania rozwojem miast o znaczących walorach historycznych. Europejskie miasta zabytkowe różnej wielkości, w ramach współpracy sieciowej opracowują i realizują strategie zintegrowanego zarządzania, wynikające ze swych potrzeb i uwarunkowań, korzystając z wymiany doświadczeń i współpracy eksperckiej i metodologicznej. Projekt z założenia zawiera mechanizmy wypracowane we wcześniejszych edycjach programu URBAN i URBACT, takie jak tworzenie Lokalnych Grup Wsparcia i opracowanie Lokalnych Planów Działań jako uspołecznionych form partycypacji i stymulacji procesów rozwojowych. Wyzwaniem specyficznym tego projektu jest godzenie potrzeby ochrony zabytkowej tkanki miejskiej i wymogów konserwatorskich ze współczesnymi standardami jakości, potrzebami społecznymi i budowaniem szans na rozwój ekonomiczny.

Miasta uczestniczące w projekcie mają wysokie walory zabytkowe i wiążą perspektywy rozwoju nie tylko z turystyką, ale także z rozwojem innych branż gospodarki, wymagających wysokiej jakości przestrzenno - funkcjonalnej i ekologicznej oraz budowania potencjału społeczno - kulturalnej aktywności miasta i regionu.

Cele projektu

Wśród założeń projektu znalazło się rozwiązanie poniższych sytuacji:

- zabytkowy krajobraz miejski nie może być postrzegany jedynie jako źródło znaczących zabytków, ale raczej należy go traktować jako żywy organizm i żywotną przestrzeń do życia jego mieszkańców. (Memoriał "Światowe dziedzictwo a współczesna architektura - zarządzanie Zabytkowym Krajobrazem Miejskim" - Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO 2005)
- szybko zmieniające się warunki naszych czasów (np. rosnąca konkurencyjność gospodarcza, której towarzyszy presja inwestycyjna, zmiany klimatu, zmiany demograficzne) stanowią duże wyzwanie w zarządzaniu wielu historycznych obszarów miejskich, których nie da się już rozwiązać poprzez tradycyjne polityki sektorowe. Brak równowagi pomiędzy wymogami postępu a zachowaniem tkanki zabytkowej skutkuje często albo stagnacją gospodarczą, albo utratą walorów historycznych, a wraz z nią utratą tożsamości
- brak wielopoziomowej współpracy z odpowiednimi Instytucjami Zarządzającymi i brak zintegrowanych polityk zrównoważonego rozwoju miast, łączących zachowanie dziedzictwa kulturowego z rozwojem społeczno - ekonomicznym zabytkowych zespołów krajobrazu miejskiego mogą doprowadzić do utraty konkurencyjności obszarów miejskich wraz z obniżeniem ich atrakcyjności zarówno dla mieszkańców jak i osób odwiedzających.

Sieć HerO zamierza stworzyć zintegrowane i innowacyjne strategie zarządzania i polityki rozwoju miast odpowiednie dla zapewnienia równowagi między ochroną dziedzictwa kulturowego a zrównoważonym społeczno - ekonomicznym rozwojem ku przyszłości dla kompleksów zabytkowego krajobrazu miejskiego, służących wzmocnieniu atrakcyjności i konkurencyjności obszarów staromiejskich.

Obszarem szczególnej uwagi będzie:

- zarządzanie konfliktami interesów między różnymi formami użytkowania,
- kapitalizacja zasobów zabytkowych przez wykorzystanie potencjału aktywności gospodarczej, społecznej, kulturalnej lokalnych społeczności.

Efekty realizacji projektu:

- ustanowienie Lokalnych Grup Wsparcia dla wzbogacenia wymiany doświadczeń i dyskusji pomiędzy odpowiednimi kluczowymi partnerami dla uzyskania trwałych rozwiązań wychodzących naprzeciw potrzeb wszystkich zainteresowanych stron (w tym Instytucjami Zarządzającymi regionalną polityką rozwoju)
- Lokalne Plany Działań dla wsparcia zrównoważonej ochrony i rehabilitacji zabytkowych krajobrazów miejskich połączonej ze społeczno - ekonomicznym rozwojem zagospodarowania obszarów staromiejskich dla wzmocnienia ich atrakcyjności i konkurencyjności
- zwiększenie zdolności operacyjny partnerów osiąganie przez wymianę doświadczeń dotyczących dobrych praktyk w skali europejskiej, w zakresie zrównoważonego zarządzania w zespołach zabytkowego krajobrazu miejskiego
- metodologie innowacyjne, strategie zarządzania i rozwoju miast promujące podejście zintegrowanego dla potrzeb równowagi pomiędzy ochroną dziedzictwa a rozwojem miast
- wymiana i wielostronne korzyści europejskich miast historycznych o różnej skali i strukturze, z których niektóre są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przyjęcie sprawdzonych strategii zarządzania dziedzictwem historycznym od miast będących Dziedzictwem Światowym, które mogą być także efektywnym narzędziem zrównoważonego zarządzania dla innych miast zabytkowych. Pomoc w budowaniu rangi "Europejskiego Dziedzictwa Kultury" i w staraniach o wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
- popularyzacja walorów kultury miejskiej Europy - w ujęciu historycznym, funkcjonalnym i przestrzennym - jako istotnych aspektów zrównoważonego rozwoju.

URBACT
Projekt został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT II

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW