Fundusz stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich
Pierwszy box
Beneficjent: 
Całkowita wartość projektu: 
2 012 960 PLN
Wartość dofinansowania: 
2 006 662,12 PLN
Źródła finansowania: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa programu: 
Zintegrowny Program Operacyjny Rozwoju Reg/edycja 2005
Działanie: 
2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
Termin realizacji projektu: 
01.09.2005 - 31.08.2006
Opis: 

Celem ogólnym projektu było podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym w lubelskich szkołach, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego uczniom pochodzącym z obszarów wiejskich oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawowym celem projektu była likwidacja barier w dostępie do kształcenia, powodowanych znacznymi kosztami kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, szczególnie dotkliwymi dla uczniów pochodzących z rodzin biednych, zamieszkałych na terenach wiejskich.

 

Efekty realizacji projektu

    Realizacja projektu pozytywnie wpłynęła na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Rezultatem było otrzymanie stypendiów przez uczniów pochodzących z terenów wiejskich, a uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Efektem długofalowym jest podwyższenie poziomu edukacyjnego społeczeństwa, możliwość zapewnienia edukacji szkolnej i pozaszkolnej na właściwym poziomie, samorealizacja uczniów wynikająca z ich uczestnictwa w konkursach i olimpiadach naukowych i sportowych.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW