Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Pierwszy box
Beneficjent: 
Całkowita wartość projektu: 
4.322.952,00 PLN
Wartość dofinansowania: 
3.882.952,00 PLN
Źródła finansowania: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa programu: 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie: 
5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Priorytet: 
V Dobre rządzenie
Termin realizacji projektu: 
czerwiec 2011 – czerwiec 2013
Opis: 

Projekt realizowany przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP w ramach grantu POKL 5.2.

 

Celem ogólnym projektu jest kompleksowe podniesienie zdolności instytucjonalnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin i powiatów) do „dobrego rządzenia”, w tym szczególnie podnoszenia jakości, efektywności i dostępności usług publicznych oraz monitorowania strategii rozwoju.

 

Na projekt składają się 4 równolegle realizowane komponenty:
I. Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) – poprawa zarządzania wybranymi usługami (oświata, kultura, gospodarka wodno-kanalizacyjna, odpady stałe, mieszkalnictwo, pomoc społeczna, transport i drogownictwo oraz efektywność energetyczna, a w powiatach dodatkowo ochrona zdrowia);
II. Warsztaty zarządzania strategicznego (WZS) dla JST uczestniczących w GWD - monitorowanie i ewaluacja własnych strategii rozwoju i planów wykonawczych do tych strategii (np. strategii sektorowych, planów rozwoju konkretnych usług);
III. Dwie edycje Konkursu Samorządowy Lider Zarządzania (2011, 2012) – upowszechnienie wyników prac GWD i dobrych praktyk;
IV. Baza Dobrych Praktyk (BDP) - prowadzenie, a także uaktualnianie i udostępnianie praktyk.

 

Miasto Lublin uczestniczy w pracach Grup Wymiany Doświadczeń: z zakresu zarządzanie transportem i gospodarka odpadami komunalnymi oraz w Warsztatach Zarządzania Strategicznego.

Wyszukaj według

Dane kontaktowe:

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW