Budowa szklarni dla nauczania pracy i agronomii uczniów (protestanckich) gimnazjów obwodu zakarpackiego. Ulepszenie diety dzięki spożywaniu wczesnych warzyw i owoców (nagroda w kategorii "Edukacja" 2013 r.)
Pierwszy box
Beneficjent: 
Termin realizacji projektu: 
2008-2013
Opis: 

Niniejszy projekt jest częścią wieloletniego programu „Zielony Dom”, w ramach którego od roku 2008 wybudowano na Zachodniej Ukrainie70 szklarni dla sierocińcóworaz wie­lodzietnych rodzin.

Głównym celem Fundacji Terra Dei jest nie­sienie pomocy dzieciom, stąd też powstał pomysł budowy kolejnych szklarni, przezna­czonych dla protestanckich gimnazjów obwodu zakarpackiego.

Projekt ma na celu przekazanie dzieciom podstawowej i praktycznej wiedzy z zakresu rolnictwa na przykładzie wczesnej uprawy warzyw w szklarniach.

 

Protestanckie gimnazja w obwodzie zakarpackim (Ukraina) mają spore trudności finan­sowe z powodu braku wsparcia ich działal­ności ze strony władz. Gimnazja te funkcjo­nują dzięki pomocy darczyńców i realizowa­nym grantom.

Wybudowane dzięki projektowi szklarnie bę­dą pomagały w poprawieniu diety uczniów poprzez wczesną uprawę warzyw, na zakup których brak jest środków. Z kolei sami uczniowie wzbogacą swoją wie­dzę w zakresie biologii roślin oraz ich ochrony przed chorobami.

 

W trakcie realizacji projektu zostaną zbudo­wane trzy szklarnie w trzech rejonach obwo­du zakarpackiego, w których funkcjonują gimnazja protestanckie. Towarzyszyć temu będą szkolenia dla nauczycieli biologii, po­święcone szczegółom uprawy warzyw w szklarni. Następnie nauczyciele będą edu­kować uczniów w zakresie uprawy warzyw w pomieszczeniach zamkniętych.

Szklarnia o konstrukcji metalowej przy wła­ściwej eksploatacji może być używana przez 15-20 lat, służąc w tym czasie praktycznej nauce, a ponadto przynosząc dochód - część produkcji można sprzedawać.

Uczestnikami projektu będą uczniowie szkół gimnazjalnych. W każdym spośród gimna­zjów uczy się od 150 do 200 uczniów. Dzięki projektowi młodzież będzie miała możli­wość zdobywania nowej wiedzy oraz roz­wijania zamiłowania do pracy.

Projekt będzie wywierał pozytywny wpływ na wszystkich uczestników, ponieważ wie­dza i fascynacja tym, co się robi, to najlepsze, co można dać uczniom.

Wyszukaj według

Dane kontaktowe:

Telefon:
(+38) 0314 124 174
Adres:

м. Берегово, вул. Б. Хмельницького 30

90202 Закарпатська область

Osoby:

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW