Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca'80
Pierwszy box
Beneficjent: 
Całkowita wartość projektu: 
41 796 080,11 PLN
Wartość dofinansowania: 
17 929 882,00 PLN
Źródła finansowania: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: 
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Działanie: 
III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego
Priorytet: 
III Wojewódzkie ośrodki wzrostu
Termin realizacji projektu: 
01.11.2014 r. - 31.12.2015 r.
Opis: 

 

Przedmiotowy projekt zlokalizowany jest w dzielnicy Za Cukrownią i stanowi pierwszy etap planowanej do budowy ul. Lubelskiego Lipca ’80 (Trasa Zielona). Obejmuje obszar pomiędzy Al. Piłsudskiego a ulicami Młyńską, Dworcową i przyszłą ul. Muzyczną. Planowana do realizacji ulica częściowo przebiegać będzie po śladzie istniejącej  ul. Lubelskiego Lipca’80. Jest ona istotnym elementem docelowego układu komunikacji zbiorowej pomiędzy dzielnicami Lublina. Jej powstanie umożliwi także połączenie z przyszłym Zintegrowanym Intermodalnym Dworcem Metropolitalnym w Lublinie, który będzie obsługiwał transport kolejowy, zamiejską i miejską komunikację oraz tereny rekreacyjne zlokalizowane w sąsiedztwie Parku Ludowego.
 
Cele projektu
Głównym celem projektu jest zwiększenie mobilności mieszkańców Lublina, wykorzystanie powstałego systemów miejskiego transportu zbiorowego oraz zwiększenie dostępności do Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitarnego w Lublinie. W wyniku wdrożenia projektu powstanie sprawny, nowoczesny i proekologiczny system transportowy, łączący komunikację publiczną Miasta z przyszłym Intermodalnym Dworcem Metropolitalnym, stanowiący jednocześnie atrakcyjną ofertę nie tylko dla mieszkańców miasta ale również dla odwiedzających Lublin. Do tej grupy, oprócz studentów czy osób pracujących w Lublinie a mieszkających poza miastem, zaliczyć można również turystów, coraz częściej goszczących w Lublinie.
Budowa ul. Lubelskiego Lipca ’80 wpłynie na poprawę układu komunikacyjnego w tym rejonie miasta, wskutek czego nastąpi wzrost płynności ruchu, a w związku z tym zwiększy się bezpieczeństwo ruchu i komfort podróży w komunikacji samochodowej i transporcie zbiorowym. Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji przyczyni się w szczególności do poprawy funkcjonowania transportu zbiorowego w południowo - wschodnich dzielnicach miasta, co znacząco rozwiąże istotne problemy społeczności miasta i regionu, a także wszystkich obecnych oraz potencjalnych podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na przedmiotowym obszarze.
 
 
Zakres projektu
W ramach robót budowlanych w zakresie przedmiotowego projektu planowane są:
- budowa/rozbudowa odcinka ulicy Lubelskiego Lipca '80 w Lublinie (cześć tzw. Trasy Zielonej)
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Muzyczną do skrzyżowania z al. Józefa Piłsudskiego;
- budowa trakcji trolejbusowej w ciągu ul. Lubelskiego Lipca’80;
- budowa mostu w ciągu ul. Lubelskiego Lipca ‘80 nad ul. Dworcową;
- rozbudowa ulicy Młyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową (łącznie ze skrzyżowaniem) do zakończenia jej przebiegu w rejonie Pl. Bychawskiego (bez połączenia ulic) o dł. ok. 0,18 km;
- przebudowa ulicy Dworcowej w Lublinie na odcinku o dł. ok. 0,14 km z obustronnymi chodnikami  i ścieżką rowerową od wjazdu na teren Targów Lublin do ul. Młyńskiej;
-  przebudowa skrzyżowania ul. Lubelskiego Lipca '80 z Al. Piłsudskiego.
Powstanie także niezbędna infrastruktura towarzysząca: chodniki, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, sieć teletechniczna, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieci elektroenergetyczne.
Wzdłuż budowanych/przebudowywanych ulic Lubelskiego Lipca ’80, Młyńskiej oraz Dworcowej powstaną ciągi pieszo-rowerowe.
 
Efekty realizacji projektu
W ramach projektu zostanie wybudowany odcinek ul. Lubelskiego Lipca ’80 o długości drogi 0,52 km wraz z trakcją trolejbusową o długości 0,53 km, łączący bezpośrednio rondo Lubelskiego Lipca ’80 z ul Muzyczną. Wybudowana infrastruktura drogowa spowoduje udrożnienie układu komunikacyjnego w tej części miasta i stworzy nowe alternatywne połączenia dla komunikacji zbiorowej. Odciążone zostaną zakorkowane obecnie ulice, znacznie skróci się czas podróży, umożliwiając tym samym szybki dojazd do przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego, który będzie integrował różne systemy komunikacyjne (komunikację miejską, regionalną, kolejową, dalekobieżną), tworząc w tym miejscu regionalny węzeł komunikacji zbiorowej.   
Ponadto  systemy transportu publicznego zintegrowane zostaną z komunikacją rowerową i pieszą na terenie Miasta. Wzdłuż budowanych/przebudowywanych ulic Lubelskiego Lipca ’80, Młyńskiej oraz Dworcowej powstaną ciągi piesze, dodatkowo przy ulicach Lubelskiego Lipca ’80 oraz Dworcowej powstaną ścieżki rowerowe, łącząc dworzec z siecią dróg rowerowych miasta.   
 
 
 

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW