Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych Lublinie – etap II
Pierwszy box
Beneficjent: 
Całkowita wartość projektu: 
4 425 540,01 PLN
Wartość dofinansowania: 
2 760 641,46 PLN
Źródła finansowania: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Działanie: 
7.1 Infrastruktura Kultury i Turystyki
Priorytet: 
VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna
Termin realizacji projektu: 
05.12.2011 – 31.10.2013
Opis: 

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Cele projektu

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie, co znacznie zwiększy dostępność do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz będzie promowało turystykę rowerową.

Celem projektu jest zwiększenie komfortu podróżowania i wypoczynku na rowerze.

Zakres projektu

Projekt jest bezpośrednią kontynuacją zakończonego we wrześniu 2011 roku, projektu pt.: „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych Lublinie” i dotyczy budowy ścieżki rowerowej o łącznej długości około 5,5 km wzdłuż ulicy Osmolickiej i Cienistej po wschodniej stronie Zalewu Zemborzyckiego wraz z instalacją monitoringu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 

Inwestycja będzie polegała na przygotowaniu i wykonaniu nawierzchni ścieżki rowerowej, wymianie nawierzchni ciągu pieszego na odcinku od mostu na Bystrzycy do ul. Krężnickiej, zapewnieniu prawidłowego odwodnienia ścieżki, zainstalowaniu infrastruktury towarzyszącej (stojaki rowerowe, kosze na śmieci, ławki) oraz montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu i kamer monitoringu. 

W ramach projektu przygotowane zostaną audio i video przewodniki z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi ICT (interaktywna mapa ścieżek rowerowych, strona internetowa w formie bloga).

Nawierzchnia ścieżki rowerowej będzie wykonana z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Do budowy zastosowane będą materiały o wysokich parametrach wytrzymałościowych, nietoksyczne, odporne na korozję ogólną oraz odpowiadające normom ochrony środowiska.

W celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowników ciąg rowerowy będzie wyposażony w znaki poziome i pionowe, a w szczególnie niebezpiecznych miejscach zostaną zamontowane barierki wygrodzeniowe. W bezpośredniej bliskości ścieżki powstanie infrastruktura towarzysząca: stojaki rowerowe, ławeczki, kosze na śmieci.

Efekty realizacji projektu

Efektem realizacji projektu będzie powstanie 5,5 km ścieżki rowerowej wokół Zalewu Zemborzyckiego. Uzupełni to znacznie dotychczasową sieć ścieżek. 

Efekty realizacji projektu spowodują polepszenie komfortu podróży i dostępności komunikacyjnej dla rowerzystów. Realizacja projektu ogólnie wpłynie także na poprawę wizerunku miasta oraz jego większe otwarcie się na turystów, co w szerszej perspektywie przyspieszy rozwój sektora usług turystycznych w Lublinie.

Prasa o projekcie:
http://lublin.gazeta.pl/lublin/56,48724,13138836,Sciezki_rowerowe,,12.html

Na youtube:

ścieżki II

RPO

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW