Bezpieczna szkoła w strefie Schengen
Pierwszy box
Beneficjent: 
Partnerzy: 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Straż Miejska Miasta Lublin
Całkowita wartość projektu: 
2 500 000 zł.
Źródła finansowania: 
Norweski Mechanizm Finansowy
Termin realizacji projektu: 
1 stycznia 2015 – 30 kwietnia 2016
Opis: 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych.

 

Cele szczegółowe projektu:

 • Podniesienie wiedzy kadr systemu oświaty i uczniów w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia bezpośredniego osób przebywających na terenie placówki szkolnej, a także prawidłowych zachowań związanych z zagrożeniami zjawiskami przestępczymi (np. handel ludźmi, narkomania, przemyt, cyberprzemoc).

 • Podniesienie poziomu wiedzy 60 pracowników służb mundurowych (Partnerów Projektu) odpowiadających za prowadzenie polityki bezpieczeństwa w Gminie Lublin w zakresie przepisów dot. Schengen, języka angielskiego i ukraińskiego.

 • Upowszechnienie efektów projektu.


 Kluczowym działaniem projektu jest przeszkolenie wszystkich pracowników administracyjnych i dydaktycznych szkół i placówek oświatowych w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa (około 10 tys. osób).

 

Kadra zarządzająca szkołami i placówkami oświatowymi oraz instytucje odpowiedzialne za prowadzenie polityki bezpieczeństwa w Mieście zyskają wsparcie proceduralne oraz wzrost wiedzy ich pracowników, pozwalające na bardziej efektywną realizację zadań:

 • procedura dla placówek oświatowych w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie instytucji pozwoli na właściwe i metodyczne zachowanie dyrektora placówki oraz kadry dydaktycznej i administracyjnej, a także sprawne współdziałanie z odpowiednimi służbami;

 • podniesienie poziomu wiedzy pracowników Partnerów projektu w zakresie przepisów dot. Schengen, a także języka angielskiego i ukraińskiego (wschodnia granica Schengen) pozwoli na bardziej efektywne działanie tych służb, w tym współpracę ze służbami z innych krajów;

 • objęcie projektem wszystkich szkół i placówek oświatowych oraz służb odpowiadających za prowadzenie polityki bezpieczeństwa przyczyni się do bardziej efektywnego współdziałania tych instytucji, a w konsekwencji do znaczącego podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Kadra oświatowa oraz uczniowie i za ich pośrednictwem również rodziny pozyskają wiedzę na temat takich zagrożeń jak:

 • prawidłowe zachowanie w sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym, podłożenia ładunku wybuchowego lub telefonicznego powiadomienia o tym fakcie, wtargnięcia psychopaty na teren instytucji;

 • identyfikowanie sytuacji stwarzających zagrożenie handlem ludźmi, a także identyfikowanie ofiar handlu ludźmi i sposoby zachowania wobec takich sytuacji – w szczególności dotyczy to uwrażliwienia dzieci i młodzieży na sytuacje, gdy ktoś proponuje „atrakcyjną” pracę za granicą, czy proponuje dziecku łatwy sposób zarobkowania;

 • właściwe zachowanie w sytuacjach zagrożenia narkotykami, dopalaczami, substancjami psychoaktywnymi lub alkoholem; umiejętność zachowania asertywności w stosunku do osób namawiających do zażycia/sprzedaży tych substancji; wzorce zachowań w takich sytuacjach, w tym informacje nt. instytucji udzielających pomocy osobom zagrożonym tymi zjawiskami;

 • właściwe zachowanie na lotnisku, w samolocie; jak się zachować, gdy ktoś prosi dziecko o pomoc w przewiezieniu/przeniesieniu przez bramki kontroli nienależących do dziecka przedmiotów; jak reagować na sytuacje zagrożenia bezpośredniego mogące mieć miejsce w transporcie lotniczym;

 • sposoby szybkiej i bezpiecznej ewakuacji z terenu instytucji w sytuacji pożaru czy rozpylenia gazu;

 • bezpieczne zachowania podczas korzystania z internetu, w tym uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potencjalne sytuacje zagrożenia pedofilią i innymi formami przestępczości mogącymi mieć miejsce za pośrednictwem sieci.

Wyszukaj według

Dane kontaktowe:

Dokumenty:
plakat.jpg204.02KB
Osoby:

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW