Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców
Pierwszy box
Całkowita wartość projektu: 
171 853,72 PLN
Wartość dofinansowania: 
128 279,13 PLN
Źródła finansowania: 
Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców
Termin realizacji projektu: 
01.09.2008r. - 31.12.2009r.
Opis: 

Beneficjenci projektu: 12 cudzoziemców (2 rodziny)

Cele projektu

Celem projektu była rozbudowa istniejącej oferty integracyjnej dla osób objętych ochroną międzynarodową, w tym w szczególności w zakresie:

  • poprawy dostępu do sytuacji mieszkaniowej poprzez utworzenie mieszkania chronionego;
  • wsparcia integracji społecznej cudzoziemców poprzez działania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w środowisku przyjmującym cudzoziemców, w tym dialogu międzykulturowego pomiędzy środowiskiem przyjmującym, a cudzoziemcami,
  • wsparcia w rozwiązywaniu trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych dzięki pomocy asystenta rodzinnego.

Realizacja projektu miała przyczynić się do poprawy sytuacji cudzoziemców rozbudowując ofertę integracyjną poprzez utworzenie mieszkania chronionego i inną metodę pracy środowiskowej - asystent rodziny.
Projekt miał za zadanie pomoc cudzoziemcom w przełamywaniu bariery w kontaktach międzyludzkich. świadomość samodzielności niewątpliwie przyczyni się do wzrostu poczucia własnej wartości. W konsekwencji cudzoziemcy będą w stanie pokonywać problemy życiowe oraz aktywnie uczestniczyć w życiu, co stopniowo doprowadzi do ich integracji, a tym samym niewątpliwie ułatwi funkcjonowanie na terytorium RP. Ponadto celem projektu było zwiększenie szans cudzoziemców na integrację społeczną. Dzięki wypracowanym metodom pracy, będą mogli uniezależnić się od instytucji pomocy społecznej, bez której obecnie nie są w stanie egzystować.

Utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców było podejściem niezwykle nowatorskim, które zapewnia konkretną pomoc - umożliwia cudzoziemcom uczestnictwo w życiu społecznym poprzez zabezpieczenie podstawowej potrzeby jaką jest potrzeba mieszkania. Podstawowym znaczeniem projektu dla grupy docelowej był fakt, iż mieszkanie funkcjonuje po zakończeniu realizacji projektu. Korzystać z niego będą kolejne grupy cudzoziemców.

Efekty realizacji projektu
W ramach projektu utworzone zostało mieszkanie chronionego dla cudzoziemców.12 osób otrzymało wsparcie w postaci możliwości przebywania w mieszkaniu chronionym oraz wsparcie w postaci pomocy asystenta rodzinnego. 12 cudzoziemców zamieszkujących mieszkanie chronione skorzystało z 8 wyjść kulturalnych.

Projekt przyczynił się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa cudzoziemców poprzez integrację ze środowiskiem lokalnym oraz umożliwieniem przygotowania do pełnej samodzielności poprzez nabywanie umiejętności samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego. U osób uczestniczących w projekcie nastąpił wzrost radzenia sobie z problemami życia codziennego, uzyskały możliwość rozwijania i utrwalania poczucia odpowiedzialności za własne życie oraz naukę ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań.

Osoby do kontaktu: Monika Budka tel. (81) 532 20 12 w. 369; Marlena Kawczyńska tel. (81) 466 53 33

MOPR
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców

Wyszukaj według

Dane kontaktowe:

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW