AREA 21 - Inteligentne Miasta Regionu Morza Bałtyckiego w XXI wieku (AREA 21 - Baltic Smart City Areas for the 21st Century)
Pierwszy box
Beneficjent: 
Uniwersytet HafenCity w Hamburgu (Niemcy)
Partnerzy: 
Agencja ds. Energii Regionu Tartu (Estonia)
Kohtla-Järve (Estonia)
Państwowy Uniwersytet Politechniczny w Sankt Petersburgu (Rosja)
Przedsiębiorstwo energetyczne Öresundskraft AB (Szwecja)
Region Skania (Szwecja)
Tampere (Finlandia)
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Tampere (Finlandia)
Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg (Niemcy)
Całkowita wartość projektu: 
2 550 859,58 Euro, całkowita wartość projektu po stronie Lublina: 199 370 Euro (837 354 PLN)
Wartość dofinansowania: 
1 991 125,18 Euro, wartość dofinansowania dla Lublina: 85% EFRR - 169 464,50 Euro (711 750,90 PLN)
Źródła finansowania: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Instrument Sąsiedztwa
Nazwa programu: 
Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020
Priorytet: 
Priorytet 2: Zarządzanie zasobami naturalnymi
Termin realizacji projektu: 
10.2017– 09.2020
Opis: 

Projekt  AREA 21 ma za zadanie opracować metody i narzędzia do planowania energetycznego dla obszarów miast. Obejmuje współpracę lokalnych i regionalnych władz publicznych, zakładów energetycznych, a także aktywne zaangażowanie obywateli jako użytkowników budynków i konsumentów energii.

AREA 21 przesuwa punkt ciężkości z jednego budynku lub pojedynczego rozwiązania infrastrukturalnego do całościowego spojrzenia na efektywność energetyczną i zużycie energii na określonym obszarze miasta oraz otwiera planowanie energetyczne dla nowych podmiotów w celu opracowania bardziej skutecznych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej. Ważnym elementem jest udział społeczności lokalnych konsumentów, potencjalnych producentów energii i partnerów w planowaniu energetycznym.

W projekcie przewidziane są zarówno działania zmierzające do zacieśnienia współpracy pomiędzy podmiotami mającymi wpływ na efektywność energetyczną dzielnicy jak też wykorzystanie narzędzi opartych na technologiach ICT w zakresie planowania energetycznego oraz  zaangażowania użytkowników i właścicieli budynków w zakresie planowania energetycznego.

W Lublinie zdefiniowanym obszarem, którego będzie dotyczył projekt, jest Dzielnica Wieniawa.

Cele:

Głównym celem projektu AREA 21 "Inteligentne miasta obszaru bałtyckiego w XXI wieku" jest zaangażowanie zainteresowanych stron i mieszkańców danego obszaru w procesy planowania energetycznego.
Miasta partnerskie/regiony mają na celu rozwój i zaprezentowanie nowatorskiego podejścia do współpracy z zainteresowanymi stronami w zakresie planowania energetycznego na szczeblu lokalnym.

Wdrożenie projektu AREA 21 wiążę się także z realizacją przez Miasto Lublin Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, a jednym z jego celów jest są działania informacyjne i działania edukacyjne w zakresie oszczędności energii.

Wskaźniki: (mierzalne osiągnięcia celów)

Produktami projektu będą opracowane raporty, plany działań, oraz dokumenty o charakterze semistrategicznym (plany efektywności energetycznej dla dzielnic).
Wskaźniki projektu mają również charakter udokumentowanego zdobytego doświadczenia i przyrostu wiedzy.

Realizacja projektu przyczyni się do wypełnienia następujących funkcji:
- organizacyjna i zarządcza: monitoring zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej,
- strategiczna: opracowanie planów,
- operacyjna: realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
- edukacyjna: podnoszenie kwalifikacji pracowników (wymiana doświadczeń, wizyty studyjne, warsztaty),
- integracyjna: nawiązanie partnerstw ze społecznościami międzynarodowymi (miasta, regiony),
- promocyjna: promocja niskoemisyjności i efektywności energetycznej wśród mieszkańców dzielnicy Lublina, promocja Miasta Lublin na arenie międzynarodowej.

Przewidziane działania:

  • Zawiązanie współpracy z zainteresowanymi stronami (powołanie komitetu sterującego, zespołu zadaniowego i grup roboczych);
  • Zacieśnienie lokalnej współpracy pomiędzy władzami publicznymi, zakładami energetycznymi oraz właścicielami i zarządcami nieruchomości w miastach partnerskich (transnarodowe wizyty studyjne i lokalne warsztaty);
  • Opracowanie ponadnarodowego modelu współpracy lokalnych i regionalnych władz publicznych, zakładów energetycznych i właścicieli/zarządców nieruchomości w miastach/regionach Regionu Morza Bałtyckiego dla definiowanych obszarów – Dzielnic Ulepszenia Energetycznego (EID Energy Improvement Districts)
  • Identyfikacja i analiza istniejących dobrych praktyk opartych na ICT w zakresie planowania energetycznego;
  • Rozwój i pilotowanie narzędzi opartych na ICT (konsultowanie i testowanie narzędzia planowania zużycia energii w procesie partycypacyjnym przez mieszkańców i użytkowników nieruchomości);
  • Identyfikacja barier politycznych na szczeblu lokalnym i krajowym państw regionu Morza Bałtyckiego;
  • Wspólne opracowanie dokumentu przedstawiającego stanowiska i zalecenia dotyczące strategii lokalnych;
  • Konferencja końcowa.

Wyszukaj według

Osoby:

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW