Ambitni i Przedsiębiorczy '09
Pierwszy box
Całkowita wartość projektu: 
10 856 106,00 PLN
Wartość dofinansowania: 
10 313 300,00 PLN
Źródła finansowania: 
Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Pracy
Nazwa programu: 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie: 
6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
Termin realizacji projektu: 
1 styczeń 2009 r. - 31 grudzień 2009 r.
Opis: 

Cel projektu: ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie miasta Lublina poprzez podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia.

 

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej uczestników projektu,
 • Wsparcie zatrudnienia wśród uczestników projektu,
 • Umożliwienie uczestnikom projektu wejścia na rynek pracy.
 •  

Uczestnicy:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (1488 osób):

 1. osoby do 25 roku życia
 2. osoby do 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej;
 3. osoby długotrwale bezrobotne;
 4. osoby bezrobotne po 50 roku życia;
 5. osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 6. bezrobotne osoby niepełnosprawne.

Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantuje równy dostęp kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych do proponowanych działań w projekcie.

 

Działania realizowane w ramach projektu:

 • Poradnictwo zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Staże,
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

MUP
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW