Ambitni i Przedsiębiorczy '08
Pierwszy box
Całkowita wartość projektu: 
7 423 400,00 zł
Wartość dofinansowania: 
7 400 000,00 zł
Źródła finansowania: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa programu: 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie: 
- 6.1 ”Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie - 6.1.3 ” Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”.
Priorytet: 
VI ”Rynek pracy otwarty dla wszystkich”,
Termin realizacji projektu: 
01.01.2008 r. do 31.12.2008 r
Opis: 

Cele projektu

Celem projektu było ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie miasta Lublina poprzez podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia.

Cele szczegółowe:
- Podniesienie poziomu aktywności uczestników projektu,
- Wsparcie zatrudnienia uczestników projektu,
- Umożliwienie uczestnikom projektu wejścia na rynek pracy.

Uczestnicy:
Osoby bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy między innymi:

 1. osoby do 25 roku życia i do 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej;
 2. długotrwale bezrobotni;
 3. bezrobotni po 50 roku życia;
 4. bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;

Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantuje równy dostęp kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych do proponowanych działań w projekcie.

Działania realizowane w ramach projektu:
- Poradnictwo zawodowe,
- Pośrednictwo pracy,
- Szkolenia informatyczne,
- Staże,
- Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- Prace interwencyjne
- Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych.
- Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Efekty realizacji projektu

Rezultaty udziału w projekcie:
- Rozpoznanie i rozwinięcie predyspozycji osobowych uczestników,
- Wypromowanie postaw związanych z mobilnością, elastycznością i koniecznością dostosowania do zmieniających warunków rynku pracy,
- Podwyższenie osobistych i zawodowych aspiracji,
- Zdefiniowanie celów zawodowych,
- Nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
- Zdobycie dodatkowych uprawnień,
- Podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji,
- Dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców,
- Uświadomienie konieczności planowania własnego rozwoju zawodowego,
- Nabycie doświadczenia zawodowego,
- Wypromowanie postaw przedsiębiorczości.

W ramach realizacji projektu „Ambitni i Przedsiębiorczy” wsparciem zostało objętych 1080 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (718 kobiet i 362 mężczyzn), w tym:

 1. 1080 osób zostało objętych poradnictwem zawodowym, w tym 888 osób pośrednictwem pracy,
 2. na staż zostało skierowanych 700 osób, z czego 381 osób zakończyło odbywanie stażu i zdobyło swoje pierwsze doświadczenie zawodowe oraz nabyło umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy (170 osób podjęło pracę lub samozatrudnienie, co stanowi ok. 47% osób, które zakończyły odbywanie stażu),
 3. 99 osób zakończyło odbywanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz zdobyło nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy (34 osoby podjęło zatrudnienie, co stanowi ok. 34% osób, które zakończyły odbywanie przygotowania zawodowego),
 4. 79 osób ukończyło szkolenia informatyczne, które umożliwiły zdobycie nowych umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawcy:
  - „Podstawy obsługi komputera” – 20 osób,
  - „Zaawansowana obsługa komputerowych programów biurowych” – 20 osób,
  - „Grafika komputerowa” – 20 osób,
  - „Projektowanie stron internetowych” - 19 osób,
 5. 192 osobom zostały przyznane jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, przede wszystkim w zakresie produkcji, usług (m. in. usługi remontowo-budowlane, reklamowo-fotograficzne, internetowe, fryzjerskie, kosmetyczne, projektowania instalacji, wnętrz i terenów zieleni, montażowe i serwisowe) i handlu.
 6. 1 osoba została skierowana na prace interwencyjne,
 7. pracodawcy otrzymali refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 6 stanowisk pracy, w tym 5 w ramach prac interwencyjnych.

W trakcie trwania projektu 407 osób podjęło pracę lub samozatrudnienie, co stanowi ok. 38% ogólnej liczby uczestników projektu.

Uczestnicy projektu zostali objęci badaniem ankietowym, którego celem było określenie oczekiwań przed rozpoczęciem i po zakończeniu projektu. W wyniku analizy przeprowadzonego badania okazało się iż, oczekiwania wskazane przed przystąpieniem do realizacji projektu zostały spełnione. Uczestnicy wyrazili największe zainteresowanie podniesieniem kwalifikacji zawodowych, zdobyciem doświadczenia zawodowego oraz pomocą w znalezieniu zatrudnienia. Ponad 93% ankietowanych uczestników oceniło pozytywnie adekwatność udzielonego wsparcie do rzeczywistych potrzeb osób bezrobotnych. Około 85 % ankietowanych uczestników oceniło projekt pozytywnie.

MUP
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW