Ambitni i Przedsiębiorczy
Pierwszy box
Całkowita wartość projektu: 
10 721 200,00 PLN
Wartość dofinansowania: 
10 721 200,00 PLN
Źródła finansowania: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa programu: 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie: 
6.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regonie
Priorytet: 
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Termin realizacji projektu: 
01.01.2010 - 31.12.2010
Opis: 

Cele projektu

Celem projektu jest ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie miasta Lublina

Cele szczegółowe:

- podniesienie poziomu aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn uczestniczących w projekcie
- zdobycie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego
- utworzenie nowych miejsc pracy
- promocja postaw przedsiębiorczych wśród uczestników projektu
- podniesienie poziomu zatrudnienia wśród uczestników projektu

 

Uczestnicy:

1286 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy m.in.:
1. osoby w wieku 18 - 24 lata
2. osoby długotrwale bezrobotne
3. osoby bezrobotne w wieku 50 - 64 lata
4.bezrobotne osoby niepełnosprawne

Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantuje równy dostęp kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych do proponowanych działań w projekcie.

Działania realizowane w ramach projektu:
-pośrednictwo pracy;
-poradnictwo zawodowe;
- opracowanie Indywidualnego Planu Działania;
- szkolenia;
- staże;

 

Efekty realizacji projektu

Rezultaty miękkie projektu:
- opracowanie indywidualnych ścieżek kariery zawodowej dla 643 uczestników projektu;
- zdobycie doświadczenia zawodowego przez 895 kobiet i mężczyzn uczestniczących w stażach;
- nabycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 30 kobiet i mężczyzn uczestniczących w szkoleniu;
- utworzenie 361 nowych miejsc pracy w wyniku przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
- ocena jakości realizowanego projektu systemowego dokonana na podstawie ewaluacji projektu.

 

Rezultaty twarde projektu:
- podwyższenie osobistych i zawodowych aspiracji;
- zdefiniowanie celów zawodowych;
- uświadomienie konieczności planowania własnego rozwoju zawodowego, wypromowanie postaw związanych z mobilnością, elastycznością i koniecznością dostosowania się do zmieniających warunków pracy;
- wypromowanie postaw przedsiębiorczych

WUP
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wyszukaj według

Dane kontaktowe:

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW