Aktywny powrót
Pierwszy box
Beneficjent: 
Całkowita wartość projektu: 
1.372.367,19 zł.
Źródła finansowania: 
Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Pracy, Samorząd Miasta Lublin
Nazwa programu: 
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Działanie: 
Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia
Priorytet: 
I - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Termin realizacji projektu: 
1 czerwiec 2005 r. - 30 czerwiec 2006 r.
Opis: 
Cel projektu: Ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie miasta Lublin.
 
 
Cele szczegółowe:
 • Podniesienie poziomu aktywności osób długotrwale bezrobotnych,
 • Umożliwienie osobom długotrwale bezrobotnym powrót na rynek pracy,
 • Wsparcie zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych.
 
 
Uczestnicy: Projektem zostało objętych 529 osób, w tym 347 osób bezrobotnych do 12 miesięcy i 182 długotrwale bezrobotnych. Wśród uczestników 15 osób posiadało status osoby niepełnosprawnej. Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantował równy dostęp kobiet i mężczyzn do proponowanych działań w projekcie. Projektem zostało objętych 307 kobiet oraz 222 mężczyzn.
Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantuje równy dostęp kobiet i mężczyzn do proponowanych działań w projekcie.

 
Działania realizowane w ramach projektu:

 • Poradnictwo zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • Refundacja kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej,
 • Prace interwencyjne.
 
 
Rezultaty udziału w projekcie:
 • Rozpoznanie i rozwinięcie predyspozycji osobowych uczestników,
 • Podwyższenie osobistych i zawodowych aspiracji,
 • Zdefiniowanie celów zawodowych,
 • Nabycie umiejętności autoprezentacji, pisania dokumentów aplikacyjnych, poruszania się po rynku pracy itp.,
 • Wypromowanie postaw przedsiębiorczości,
 • Uświadomienie konieczności planowania własnego rozwoju zawodowego,
 • Zdobycie dodatkowych uprawnień,
 • Podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji,
 • Nabycie doświadczenia zawodowego,
 • Dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców.
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW