Akademia Profesjonalnego Urzędnik@ - szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin
Pierwszy box
Partner: 
Całkowita wartość projektu: 
999 555, 96 PLN
Wartość dofinansowania: 
945 155, 96 PLN
Źródła finansowania: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa programu: 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie: 
Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji Samorządowej Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
Termin realizacji projektu: 
01.11.2008 - 31.12.2009
Opis: 

Beneficjentami projektu było 540 pracowników Urzędu Miasta Lublin.

 

Cele projektu

Celem projektu było wzmocnienie potencjału administracji samorządowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji interpersonalnych kadr Urzędu Miasta Lublin.

 

Uczestnicy projektu skorzystali z następujących szkoleń:

a) szkolenia ogólne:
- „Obsługa komputera – program OpenOffice” w tym programy: Write, Calc, Impress, Base – szkolenie e-learningowe,
- „Podstawy zarządzania – skuteczna motywacja, zarządzanie czasem, zarządzanie personelem” dla 80 osób kadry kierowniczej (4gr. x 32 godz.)
- „Zarządzanie projektami” (10gr. x 16 godz.)
- „Zarządzanie zmianą, umiejętność pracy w zespole” (10gr. x 16 godz.)
- „Aplikacje urzędnicze” (10gr. x 40 godz.)

b) szkolenia specjalistyczne:
- „Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prawne” (8gr. x 40 godz.)
- „Finanse publiczne” (8gr. x 24 godz.)
- „Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego” (4gr. x 48 godz.)
- „Projekty UE – zasady opracowywania, zarządzania, rozliczania i kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE” (6gr. x 40 godz.)
- „Budowanie wizerunku instytucji publicznej – PR i komunikacja z mediami” (6gr. x 16 godz.)
- „Prawo o dostępie do informacji publicznej” (10 gr. x 8 godz.)
- „Ochrona danych osobowych” (10 gr. x 8 godz.)
- „Kodeks Postępowania Administracyjnego – wydawanie decyzji i postanowień, rozpatrywanie skarg i wniosków” (10 gr. x 16 godz.)
- „Ocena pracy pracowników samorządowych – psychologiczne uwarunkowania procesu oceny pracownika” dla kadry kierowniczej (8 gr. x 16 godz.)

 

Efekty realizacji projektu

Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia poziomu usług świadczonych przez Urząd Miasta Lublin, poprzez wzrost kwalifikacji i kompetencji pracowników. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom  ogólnym i specjalistycznym pracownicy Urzędu i jednostek organizacyjnych mogli pogłębić swą wiedzę merytoryczną, poprawiając tym samym jakoś świadczonych przez siebie zadań. Wizytówką Urzędu są jego pracownicy. To, jak postrzegany jest przez mieszkańców Urząd, zależy od tego, jak wrażenie pozostawili w nim urzędnicy. Lepsza jakość usług, to lepszy wizerunek urzędu wśród Lublinian, a tym samym wzrost zadowolenia petentów ze świadczonych usług.

Akademia Profesjonalnego Urzędnika umożliwiła profesjonalizację kadry, a pośrednio profesjonalizację całego Miasta Lublin.

 

 

Akademia
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW